Všeobecné obchodné podmienky

poskytovania služieb a podmienky používania služieb portálu “Shopmania.sk” (ďalej len „Obchodné podmienky“)

Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľom je spoločnosť MYSTERY MACHINE, s.r.o. (ďalej len "Prevádzkovateľ") so sídlom Železničná 76, 82107 Bratislava, IČO: 44477384, DIČ: 2022705960, IČ DPH: SK2022705960, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo 55229/B, e-mail: info@shopmania.sk, je oprávneným poskytovať sprostredkovateľské služby v oblasti reklamy, ako aj reklamné a marketingové služby v súlade s príslušnými normami právneho poriadku Slovenskej republiky.

Popis služby

Prevádzkovateľ poskytuje na portáli www.shopmania.sk (ďalej len Portál) online bezplatné služby prehliadania, vkladanie a zverejňovania ponúk a platené služby Preklik na zverejňované ponuky.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytovať všetky služby na Portáli bezplatne vrátane služby Preklik minimálne do 28.2.2016. Služba Preklik môže byť po termíne 28.2.2016 spoplatnená o čom bude Prevádzkovateľ obchodníka informovať minimálne jeden mesiac pred spustením platenej prevádzky.

Registrácia internetového obchodu

K užívaniu Portálu sú oprávnení registrovať sa internetový obchod (ďalej Obchodník), ktorý spĺňa nasledovné podmienky:

 • Obchodník nie je a nebol doposiaľ na Portáli zaregistrovaný
 • Obchodník má na svojich stránkach uvedené kto je jeho prevádzkovateľ, vrátane adresy, telefónneho čísla, IČO alebo presného názvu, podľa ktorého je možné jednoznačne dohľadať IČO prevádzkovateľa v Obchodnom registri, ako aj ďalšie náležitosti vyžadované právnymi predpismi
 • Obchodník má kamennú prevádzku (sídlo spoločnosti alebo odberné miesto) na území SR
 • Obchodník má aktívne webové stránky, na ktorých Zákazníkom ponúka tovar na kúpu
 • Obchodník musí dodávať tovar kamkoľvek na Slovensko, stránky obchodu musia byť plne v úradnej reči SR
 • obchodné podmienky Obchodníka musia byť v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky
 • Obchodník je oprávnený, schopný a ochotný pravidelne poskytovať aktualizované informácie o jeho tovare v požadovanom formáte pomocou pravidelne aktualizovaného dátového súboru XML (ďalej len „XML FEED“), ktorý bude nepretržite k dispozícii pre online automatizované spracovanie prevádzkovateľom Portálu.

V prípade, že Obchodník prevádzkuje viacero internetových obchodov, môže tieto registrovať a spravovať na Portáli pod jedným účtom.

Definícia dátového súboru XML

Štruktúra dátového súboru potrebného pre spracovanie tovaru Obchodníka prevádzkovateľom je presne popísaná v nápovede v administráčnom rozhraní Portálu. Súbor s tovarom musí zodpovedať formálnym požiadavkám a musí obsahovať všetky povinné údaje stanovené prevádzkovateľom. V opačnom prípade nie je prevádzkovateľ povinný začať s jeho spracovaním.

Základné podmienky XML FEEDu:

 • Každý Tovar v XML FEEDe musí obsahovať položku EAN
 • Cena Tovaru v XML FEEDe musí byť uvedená v Eurách a musí byť pre zákazníka konečná, tzn. vrátane všetkých autorských, recyklačných a ďalších poplatkov so správne uvedenou DPH.
 • V konečnej cene Tovaru nemusia byť zahrnuté iba výdavky na dodanie tovaru.
 • XML FEED môže obsahovať len Tovar, ktorý je Obchodník schopný zákazníkovi dodať a u ktorého pozná aspoň približnú dobu dodania, ktorá sa zhoduje s dobou dodania, ktorú Obchodník uvádza vo svojom internetovom obchode.
 • Informácie o dostupnosti Tovaru musia byť uvedené pravdivo.
 • Tovar zahrnutý v rámci XML FEEDu musí byť v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky

Práva a povinnosti Obchodníka

 • Registrácia Obchodníka a zverejnenie jeho užívateľského profilu sú poskytované zdarma.
 • Obchodník je oprávnený používať vo svojom užívateľskom profile svoje logo vo formáte a rozlíšení stanovenom technickými podmienkami Prevádzkovateľa prístupnými v rámci administračného rozhrania. Logo Obchodníka nesmie obsahovať akékoľvek reklamné informácie (napr. slogan, odkaz na zľavovú akciu atď.).
 • Obchodník je povinný udržiavať svoje identifikačné a kontaktné údaje zadané v rámci užívateľského rozhrania na Portáli neustále aktuálne.
 • Obchodník zodpovedá za všetky informácie zadané v administračnom rozhraní a za informácie, ktoré poskytuje prostredníctvom XML feedu.
 • Obchodník sa zaväzuje ponúkať pri predaji na Portáli nový a nepoužitý Tovar. V prípade ponúkania použitého Tovaru je povinný túto skutočnosť riadne označiť.
 • Obchodník má právo kedykoľvek ukončiť odovzdávanie informácií prostredníctvom XML FEEDu bez predchádzajúceho informovania Prevádzkovateľa.
 • V prípade, že Obchodník prestane na Portál odosielať XML FEED, je oprávnený požadovať od Prevádzkovateľa vrátenie nevyčerpaného Kreditu, najneskôr však do 3 mesiacov od jeho posledného uhradenia na účet Prevádzkovateľa. Po uplynutí tejto lehoty je Obchodník oprávnený Kredit využiť na úhradu Poplatkov za užívanie Portálu.

Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ je oprávnený zablokovať Obchodníka v prípade porušenia povinností stanovených týmito Obchodnými podmienkami, hlavne:

 • ponúkanie Tovaru, nachádzajúceho sa v rozpore s právnymi predpismi, alebo uverejňovanie Ponúk s akýmkoľvek inak protiprávnym obsahom
 • vykonanie zásahov do XML FEEDu alebo do časti Portálu pre účely ovplyv ňovania výsledkov vyhľadávania Užívateľmi alebo využívanie nedovolených prostriedkov ovplyvňujúcich výsledky vyhľadávania
 • nevykonanie aktualizácií identifikačných a kontaktných údajov
 • porušovanie pravidiel pre XML FEED uvedených v časti "Definícia dátového súboru XML"
 • porušovanie predpisov na ochranu spotrebiteľa zo strany Obchodníka
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za zprávnosť údajov zadaných prostredníctvom užívateľského úctu v administračnom rozhraní Portálu vrátane obsahu XML FEEDU.
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah recenzií a hodnotení na Portáli.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený viesť databázu Obchodníkov, obsahujúcu ich id entifikáciu, kontaktné údaje a recenzie udelené Obchodníkovi a tieto zobrazovať na Portáli aj po ukončení exportu XML FEEDu Obchodníkom alebo po ukončení zmluvného vzťahu s Obchodníkom z akéhokoľvek dôvodu.
 • Prevádzkovateľ je oprávnení zamietnuť alebo zablokovať registráciu v prípade ak boli zadané nepravdivé údaje, nie sú v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, dobrými mravmi, alebo sú proti záujmom Prevádzkovateľa.

Záverečné ustanovenia

Zmluvné vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Obchodníkom vo VOP bližšie neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Zmluvné vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Obchodníkom bližšie neupravené v týchto VOP sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami Prevádzkovateľa a právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov.

Všeobecné obchodné pomienky strácajú platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti nových VOP.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.8.2016.